Владимир Георгиев (вляво)

Съветниците В. Галева, Ал. Боев,  Ал. Кроснев,  В. Стефанова, Ир. Гелова, К. Янакиева… и граждани не получиха отговор на въпросите им пълен ли е списъкът с общинари?

Обновяват 37 жилищни сгради през пролетта

Заявления от социално слаби лица за саниране на еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради в Самоков не са подавани. С това изявление кметът Владимир Георгиев „взриви” залата на ОбС.

На искането да бъде обявен поименен списък на лицата, одобрени за саниране, кметът отговори, че общината не е задължена да побликува одобрените за саниране сгради. Иначе санирането на 37-те жилища започва през пролетта. Припомняме, многократно самоковци сигнализираха до в. „Вяра”, че няма открито публикуван списък на одобрените лица. Питания по темата към кмета Владимир Георгиев отправиха от групата общински светници на ГЕРБ – Венета Галева, Александър Боев,  Александър Кроснев, Вероника Стефанова, Ирена Гелова, Катя Янакиева. Въпроси зададе и съветникът от Реформаторския блок Васил Зашкев. Във връзка с приетия поименен списък на обектите за строителство освен ремонт и придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2018 г., включени в Бюджет 2018 на община Самоков, бяха зададени следните въпроси: „Във функция 06: Жилищно строителство по позиции 21, 22 и 23: Повишаване на енергийната ефективност на сгради с индификатори по три договора, финансирани със средства от ЕС:

  1. Колко са сградите, които влизат в тези проекти – жилищни блокове, жилищни кооперации и къщи?

  2. Какви са критериите, по които са одобрени кандидатите?

  3. Ще бъде ли публикуван списъкът с одобрените кандидати на официалната страница на община Самоков?

Задаваме тези въпроси поради големия интерес на гражданите по тази тема. Бихме искали да ни бъде предоставен поименен списък на одобрените кандидати”, баха въпросите на съветниците. Припомняме, „Вяра“ многократно писа по темата и поиска от кмета Георгиев поименния списък кои хора попадат в него. Самоковци пък се интересуват: „Вярно ли е, че списъкът е пълен само и единствено от чиновници, но не и социално слаби хора?”. Кметът заяви пред „Вяра“, че няма да отговори на въпросите.

По повод питанията на съветниците Владимир Георгиев заяви:

„Включените в трите проекта многофамилни жилищни сгради са 37 броя. 10 жилищни блока, една жилищна кооперация и 26 къщи. Във връзка с кандидатстване на общината по схемата за 2016 г. по програмата, определена за община Самоков, бе отпусната сумата 8 476 152.58 лв. –  средства за жилищни и административни сгради в съотношение 50:50. Съгласно указанията на ОУ на ОПРР на 10.02. 2016 г. бе проведена и информационна кампания за запознаване на гражданите с условията за кандидатстване. За спазване на критериите за кандидатстване бе разработена „Процедура за извършване на оценка на подадени заявления за интерес и финансова помощ от сдружения на собствениците на многофамилни и еднофамилни  жилищни сгради. Основните критерии, които са спазвани при разглеждането на заявленията от сдруженията на собствениците, са: За получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОП е необходимо по нея да кандидатства цялата сграда, както и да има 100% съгласие на собствениците. По изключение и по своя преценка общината може да допусне одобрение на сграда с не  по-малко от 95% съгласие от собствениците. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение за извършване на дейностите по обявяването, включително и в съответните самостоятелни обекти, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и минимум клас на енергопотребление „С“ в съответствие с наредба №7 /2004 г. за енергийна ефективност. За кандидатстване по проекта се допускат следните сгради: – Построени на територията на гр. Самоков – многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство и др. За еднофамилни масивни жилищни сгради, собственост на социално слаби лица, получаващи социални помощи за отопление за текущия (последния отоплителен сезон), удостоверява се от Дирекция „Социално подпомагане“-Самоков. Сградите да бъдат проектирани преди 26.04.1994 г. Интервенции върху еднофамилни жилищни сгради са допустими само за сгради, които се използват единствено за жилищни нужди и в тях не се извършва стопанска дейност и не се отдават под наем. Собствениците подават заявления за интерес и финансова помощ, като към същото прилагат справка на живеещите  в сградата. Кандидатстващите сгради трябва да бъдат законно построени. Заявления от социално слаби лица на са подавани. Назначена със заповед на кмета на община Самоков комисия разгледа постъпилите заявления за участие в Оперативната програма. Бяха подадени и одобрени всички 54 бр. заявления от сдружения на собственици за участие в програмата до обявения краен срок. Проведе се и обществена поръчка по ЗПО за избор на изпълнител за подготовка на всички необходими за кандидатстване документи – техническо обследване на сградите, технически паспорт и енергийно обследване за всички сгради. По първия прием, определен от Оперативната програма през 2016 г., общината подаде общо 37 сгради за всички предвидени средства, като с предимство бяха жилищните блокове. Проектите за саниране на сградите са подавани по реда на регистриране на сдруженията, вписвани в Публичния регистър на сдруженията, който се публикува на интернет страницата на общината. През 2018 г. края на месец март предстои обявяването на втора процедура за Енергийна ефективност по ОП „Региони в растеж“,  по която ще бъдат подадени останалите 17 жилищни сгради. Относно публикуването на списъка на одобрените кандидати – общината не е задължена да публикува одобрените за саниране сгради. Предстои да бъдат публикувани влезлите в сила разрешенията за строеж на сградите.”

 

1 коментар

  1. Условията за кандидатстване са различни според тези които кандидатстваха. Имаме информация от
    голям брой хора, които УМИШЛЕНО са били заблудени от служителки в общинската администрация, че НЕ подлежат за кандидати за саниране. “Вяра”, питайте как човек отива да пита в Общината и след като му кажат , че не може да кандидатства, той просто си тръгва, убеден че не отговаря на изискванията за определен брой домакинства. Вземете интервю от служителите как са отговяряли на хората и защо са ги лъгали. По чие нареждане самоковци са били заблудени, че по-малко от четири домакинства не могат да подадат заявления. Проверете в кои от одобрените частни имоти колко домакинства има и от кога. И ДА Община Самоков е ДЛЪЖНА да ни обясни.Ние се чувстваме дискриминирани по неясен критерии и ще търсим ИСТИНАТА ДО КРАЙ!

Comments are closed.