MINOLTA DIGITAL CAMERA

На редовно заседание на Общински съвет – Кочериново, проведено днес, съветниците гласуваха общината да отпусне 2000 лв. парична помощ на дъщеричката на Слави Чанев. Момиченцето претърпя тежка операция, има нужда от лечение, а родителите му изпитват парични затруднения. Съветниците обсъждаха различни суми, като минималната бе 200 лв., но накрая бяха единодушни, че трябва да помогнат на нуждаещото се от помощ семейство с по-голяма сума. Семейство Чаневи живеят в заводското селище край Кочериново.

Общинският съвет прие Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново. Предишната наредба, приета през 2008 г. и изменена с Решение от 02.12.2011 г. бе отменена. Новата наредба се приема заради промените в закона и с цел привеждане в синхрон на противоречиви текстове между тази наредба и Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново, приета на 05.05.2017 г., посочи председателят на ОбС Калин Везенков.

Съветниците взеха решение за участие на общината в извънредно общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил в края на месеца, като представител на Кочериново ще бъде зам.кметът Любка Йорданова.

ОбС прие и една извънредна точка –  по програмата за развитие на селските райони. Става въпрос за обновяване и рехабилитация на парка до стадиона, като за този тип програми финансирането е до 400 000 лв.

Припомняме, че няколко дни преди редовната сесия  ОбС – Кочериново проведе извънредно заседание за даване разрешение на кмета Иван Минков за кандидатстване с проектно предложение за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  Общински съвет – даде съгласие за проектно предложение с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново включваща следните подобекти: улици в гр. Кочериново, улици в с. Бараково и с. Пороминово“ да бъде подадено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;

Общински съвет възложи на Кмета да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Кочериново с проектно предложение. Извънредното заседание се наложи заради кратките срокове за внасяне на документите – 9 юни и необходимостта от технологично време за подготовка на документацията.