Излязоха резултатите от водните проби от река Струма, взети на 12 юни след подадения сигнал за пяна в коритото на река Струма, съобщиха от РИОСВ-Перник.
Измерените на място след сигнала показатели – рН, ел. проводимост, разтворен кислород и температура, не са показали превишение на нормите. Очакват се резултатите от пълния анализ на пробите. С цел установяване източника на замърсените води експерти на РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” са извършили проверки на осем индустриални обекта в района, където минава бетоновият колектор, от който е изтекла бялата пяна. При една от проверките – на фирма с дейност производство на козметика, не е представен договор с ВиК оператора за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дадени са предписания на дружеството и на ВиК-Перник за предоставяне на информация и схеми за отвеждането и пречистването на отпадъчните води, формирани от дейността на дружеството.