Емил Христов

ТЕЦ „Бобов дол” ще трябва да плати 40 000 лв. глоба, наложена на дружеството от РИОСВ-Перник, преди 1 година. Санкцията е за погазване на Закона за опазване на околната среда и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Размерът на глобата  е завишен  поради факта, че за същото нарушение на дружеството са налагани и други наказания, за които наказателните постановления са влезли в сила, пише в решение на Кюстендилския административен съд (КАС) от началото на т.м. Съдия Иван Демиревски от КАС е потвърдил решение на Районния съд в Дупница от 9 април тази година, с което след обжалване е потвърдено като законосъобразно наложеното от инспекцията административното наказание. Решението на дупнишките магистрати също е обжалвано от дружеството, представлявано от изп. директор Емил Христов, в КАС.

На 8 август 2018 г. проверяващи от РИОСВ установили, че дружеството не е изпълнило свое задължение по условие от комплексното разрешително на централата от 2015 г., издадено от Изпълнителната агенция по околна среда. Задължението е употребяваните при работата на горивната инсталация за производство на електрическа енергия горива, посочени в условието и таблица към него, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

При извършената проверка е констатирано, че работи енергиен котел №2. Използват се два вида гориво – въглища и биомаса (слама). Извършен е преглед на оперативния дневник на цех „Въглеподаване“, в който се отразяват постъпващото за деня гориво, както и изразходваното. От представените дневници от началото на 2018 година до момента на проверката има първоначален запис за получена биомаса през м. май 2018 г. По време на проверката е установено, че след преминаване през инсталация за обработка (смилане) на слама същата постъпва в енергиен котел по линия, отделна от тази за въглища. По данни на оператора количеството доставена слама до момента на проверката е 638.66 т, складирани и съхранени на площадката на дружеството. Предприятието е предоставило на съда доклад, от който е видно, че през август 2018 г. е използвало като гориво 42 000 тона биомаса. Констатираното нарушение е под формата на действие, изразяващо се в едновременна експлоатация на два вида гориво – въглища и биомаса във втори котел. Предвидената в закона санкция е от 10 000 до 100 000 лева. В конкретния случай на ТЕЦ “Бобов дол” е наложен завишен размер поради това, че за същото нарушение на дружеството са налагани и други наказания, за които наказателните постановления са влезли в сила, става ясно от съдебното решение. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

1 коментар

Comments are closed.