За месеците март и април касите ще работят с удължено работно време от 8,00 часа до 18,30 часа без прекъсване

 

Данъчната кампания в община Дупница стартира официално от сряда, 5 февруари. Дължимите суми за данък върху недвижимите имоти, данък МПС и таксата за битови отпадъци се заплащат на две вноски до 30 юни и до 31 октомври на календарната година  На платилите размера на задълженията в пълен размер до 30 април се прави 5 на сто отстъпка. Задължените лица могат да платят на касите на община Дупница (от 9 до 17,30 часа всеки работен ден), а за месеците март и април ще работят с удължено работно време от 8,00 часа до 18,30 часа без прекъсване. Плащания могат да бъдат направени и по банков път, чрез касите на „Български пощи” ЕАД или във всички каси на „Изипей”, „И- Пей”. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на община Дупница, а разходването им е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет, който включва издръжка на детски градини, ясли, Домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт, изграждане на пътища и др., както и за капиталови такива. Събраните приходи от такса „битови отпадъци” се използват изцяло за поддържане чистотата на населените места на община Дупница, като се разпределят за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци, поддържане на териториите за обществено ползване.

1 коментар

  1. “На платилите размера на задълженията в пълен размер до 30 април се прави 5 на сто отстъпка.”

    ДРЪН-ДРЪН! ЗАБЛУДА! ПЛАТЕТЕ СЕГА И СИ НАПРАВЕТЕ СМЕТКАТА ПАК! ОТСТЪПКАТА Е 5 % ОТ ВТОРАТА ВНОСКА, ПЪРВАТА СИ Е ПЛАТЕНА НА ВРЕМЕ, Т.Е . ДО 30.06.2020Г.

Comments are closed.