„Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД – София ще изгражда водопровод за мините в Бобов дол. Фирмата, поела производствените разходи на обявеното в несъстоятелност „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД, е внесла в РИОСВ – София искане за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и инвестиционно предложение за водовземане от повърхностен обект в Бобов дол, служещо за ретензионен басейн за технологичните нужди на мините. Въпросният басейн се използва за измиване на добития материал, обемът му е от около 1000 куб. м. От инвестиционното намерение става ясно, че при работата по-голямата част от водата се връща обратно в басейна, но има и загуби, заради което е необходим нов водоизточник. Водоизточникът съществува – представлява езеро, образувало се в резултат на дългогодишните изкопно-насипни работи в района, намира се на около 2 км североизточно от ретензионния басейн. Според изчисленията водоемът може да осигури нужните количества вода, като се ползва целогодишно, при годишен обем от 36 500 куб. м, със среден дебит от 1,16 л/сек.
Проектът предвижда поставяне на понтонно водовземане на около 50 м от езерото и изграждане на близо 1900 м водопровод, който в по-голямата си част да преминава по черни пътища в района. Както е известно, за преработка и експлоатация на добитите въглища от Бобовдолския въглищен басейн се ползва вода от язовир „Дяково”. При пресъхването на язовира „Въгледобив“ бе една от фирмите, на които това се отрази най-тежко. Както сме писали, заради драстично намалялото количество вода в язовира в края на миналата година водоподаването за мините в Бобов дол бе спряно и до м. май тази година дружеството беше без вода.

Кирил Попов от „Ай Ви Пи Комършъл“, посочен в разлепени в територията на община Бобов дол съобщения за инвестиционното намерение като лице за контакти, отказа да предостави информация относно проекта. Справка в Търговския регистър показва, че фирмата е с капитал 100 лв., като едноличен собственик е посочена компания, регистрирана във Великобритания. Управител на дружеството е Антонио Петков.

1 коментар

Comments are closed.