До 800 000 лв. ще бъде заемът, който община Дупница ще тегли за преустройството на Младежкия дом в Градски исторически музей, става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев до Общинския съвет. Градоначалникът иска съгласието на Общинския съвет да сключи договор за финансиране на проекта с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” (действащ чрез „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД), по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг. Срокът на погасяване на заема е до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора, с гратисен период до 36 месеца от подписване на договора.

Като източници за погасяване на главницата са предвидени приходите, генерирани по проекта и от собствени бюджетни средства.

Както писахме, проектът „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“ е внесен за разглеждане по Оперативна програма “Региони в растеж” и е на обща стойност 2 178 883 лв., от които 1 470 000 лв. безвъзмездна финансова помощ. Предвижда създаване на постоянна музейна експозиция, каквато в момента няма. Отваряйки врати, Историческият музей ще бъде единственото място на територията на града и района, което ще даде възможността на неговото население и посетители да се запознаят с експозициите “Археология”, “Етнография”. Предвидено е изграждане и на зала за временни и гостуващи изложби и зала за аудиовизуални презентации. Общинският съвет ще се произнесе по докладната за подписването на договора на 25-и т.м.