Годишните финансови отчети на общинските предприятия „Селскостопански и благоустройствени услуги“ ЕООД, „Медицински център І – Гоце Делчев“ ЕООД, МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД и „Общински пазари“ ЕООД пред ОбС – Гоце Делчев ще направят управителите на редовната сесия, насрочена за 7 март от 14 часа.

Според обявения дневен ред от председателя на ОбС Ангел Гераксиев общинските съветници ще приемат и План за развитие на социалните услуги през 2018 г., както и ще гласуват промяна наименованието на социална услуга.

Своя годишен доклад за 2017 година ще представят Общинската комисия по безопасност на движението, както и Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

Част от дневния ред ще бъдат и дискусиите около Наредба №21, касаеща условията за финансово подпомагане на спортните клубове и решение за издаване на запис на заповед от кмета на община Гоце Делчев (община Гърмен), община Хаджидимово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ – СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”.

Съветниците ще дискутират и около участието на община Гоце Делчев в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Български съюз по балнеология и спа туризъм“, предоставяне на помещения, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на Районна здравноосигурителна каса – град Благоевград. Ще се обсъжда и отдаване под наем на помещение за търговска дейност, частна общинска собственост, в двора на болницата, както и

провеждането на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от спортната зала „Арена Неврокоп”.

Please follow and like us: