Петър Пищалов

Собственикът на изнемогващите коне в Осоговския балкан Петър Пищалов започва да отглежда 10 каракачански коня през 2013 г., а по-рано през 2009 г. започва да кандидатства за субсидии с пчелни семейства, съобщиха от пресцентъра на ДФ „Земеделие” с директор Живко Живков в интервю за в. „Вяра”.

 

Живко Живков
 • Животновъдът Петър Пищалов отговаря ли на всички изисквания за отпускане на субсидии?

 • Бенефициентът Петър Пищалов кандидатства с площи, животни и пчелни семейства по схемите и мерките на администрирани от дирекция „Директни плащания“ от Кампания 2009. През Кампания 2013 бенефициентът Петър Пищалов кандидатства за първа година по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ с 10 броя коне от порода „Каракачански кон“ и е поел доброволно петгодишен ангажимент по тази мярка. Към момента няма прекъсване на ангажимента по мярката, като бенефициентът спазва всички изисквания, свързани с поетия петгодишен ангажимент.

 • През Кампания 2015 бенефициентът Петър Пищалов кандидатства за първа година по мярка 10 „Агроекология и климат“, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ с 51 броя коне от порода „Каракачански кон“ и 71 броя овце от порода „Медночервена шуменска овца“ и е поел доброволно петгодишен ангажимент по тази мярка. Към момента няма прекъсване на ангажимента по мярката, като бенефициентът спазва всички изисквания, свързани с поетия петгодишен ангажимент.

 • Колко пари са отпуснати до тук за фермера Петър Пищалов?

 • За изминалите 4 години от ангажимента по мярка 214 кандидатът е поискал сума в размер на 17 993 лв., като оторизираните суми са в размер на 17 133 лв. Компенсаторното плащане за 1 ЖЕ (животинска единица) по мярка 214 е в размер на 391.16 лв. (200 евро). За изминалите 2 години от ангажимента по мярка 10 кандидатът е поискал сума в размер на 34 865 лв., като оторизираните суми са в размер на 33 856 лв.  Компенсаторното плащане за 1 ЖЕ (животинска единица) е в размер на 279.68 лв. (143 евро). Един кон над 6-месечна възраст се равнява на 1 ЖЕ.

Информираме ви, че проверките по заявените за подпомагане животни за Кампания 2017 все още не са приключили, като след приключването им ще бъде изчислено компенсаторното плащане по съответните мерки.

 

 • На колко пъти в годината се дават отпуснатите пари и по колко?

 • Компенсаторни плащания по гореописаните мерки се отпускат за всяка година от ангажимента по съответната мярка след извършване на административни проверки за всяко едно заявено животно в електронния регистър на БАБХ и след извършване на проверка на място от страна на техническия инспекторат към ДФЗ, ако има назначена такава. По направленията, касаещи опазването на застрашени от изчезване местни породи, всяка година получаваме информация от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) посредством електронната система (СВДВИ) дали кандидатът, заявил за подпомагане застрашени от изчезване породи, спазва развъдната програма за съответната порода. В нормативната база е предвидена санкция, в случай че сме уведомени, че кандидатът не е спазил развъдната програма за съответната порода.

 

 • На базата и какво основание отпуснахте тези пари?

 • За подпомагане по направленията от мярка 214 и мярка 10, касаещи застрашените от изчезване местни породи животни, се одобряват собствениците на животни. Заявените животни по тези мерки трябва да са собственост на кандидата, да са регистрирани в БАБХ, да са в регистриран животновъден обект (ЖО), да са застрашена порода, попадаща в списъка в допълнителните приложения на Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 – „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и да предоставят зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт) за всяко едно заявено за подпомагане животно, издаден от (ИАСРЖ) или развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност по реда на Закона за животновъдството. Заявените за подпомагане животни подлежат на административни проверки в електронния регистър на БАБХ и на проверка на място от техническия инспекторат на ДФЗ, в случай че е назначена такава.

 

 • Какви са изискванията към кандидатите за субсидия? Той покриваше ли ги?

 • При поемане на доброволен петгодишен ангажимент по мярка 214 и мярка 10 по направленията, касаещи застрашените от изчезване местни породи, кандидатът се задължава да не намалява одобрените за подпомагане животни от съответния вид. При намаление на одобрения брой за 2 последователни години ангажиментът на кандидата се прекратява, като същият връща всички получени субсидии по съответното направление.

 

 

 • Ще бъдат ли наложени санкции на Петър Пищалов? Какви?

 • Към момента проверките по заявените за подпомагане животни по мярка 214 и мярка 10 за Кампания 2017 все още не са приключили, като след приключването им ще бъде изчислено компенсаторното плащане по описаните мерки.

 

 • Колко са били конете му в началото и сега колко са? Колко са починали и колко са останали живи тази зима?

 • При стартиране на ангажимента по мярка 214 през 2013-а кандидатът е заявил за подпомагане 10 броя коне от порода „Каракачански кон“. През Кампания 2017 Петър Пищалов е заявил за подпомагане по мярка 214 – 11 броя коне от порода „Каракачански кон“ и по мярка 10 – 55 броя коне от същата порода. Актуалната бройка животни в стопанството на Петър Пищалов може да получите от БАБХ, тъй като ДФ „Земеделие“ може да ви предостави информация единствено и само за заявените за подпомагане животни. За кампания 2018 кандидатът Петър Пищалов все още не е подал заявление за подпомагане.