Димитър Бръчков

 

Към момента работят три клетки, които са с почти изчерпан капацитет

Заради новите условия по взаимно съгласие е прекратен съществуващ от 2001 г. договор с фирмата на П. Боюклиев и   Тони Александров „Еврострой” ООД за този обект

Община Петрич обяви обществената поръчка „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич – изменение и допълнение” – подобект „Клетка 4 и съпътстваща инфраструктура към нея”. Стойността на поръчката е 1 147 566 ,29 с ДДС. Критериите са съгласувани предварително и одобрени от ПУДООС, количествено-стойностната сметка за обекта – също. Строителството на Клетка 4 на Депото за битови отпадъци на община Петрич е стратегически проект, който ще даде спокойствие в бъдещ план, защото на дневен ред с острота излизат проблемите с изчерпания капацитет на много регионални депа в страната. Обявената обществена поръчка за избор на изпълнител идва на база на променените нормативни изисквания при строителството на регионални депа и новите условия, на които следва да отговаря изпълнителят. В тази връзка е прекратен по взаимно съгласие съществуващ от 2001 г. договор с фирма „Еврострой” ООД за този обект. Според справка в Търговския регистър фирмата е с управители Петър Боюклиев и Тони Димитров Александров. Двамата са съдружници, като дяловете на капитала са разпределени – Боюклиев с 2400 лв. и Александров с 2600 лв.

През декември 2017 г. кметът Димитър Бръчков подписа договор за финансиране изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.  Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда”. По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще заплаща по-висока такса към РИОСВ. Това означава, че без такива инсталации ще е наложително увеличението и на такса битови отпадъци. Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки, които са с почти изчерпан капацитет. Компостиращата инсталация и тази за предварителна обработка ще намалят обема на депонираните отпадъци, а при изграждането на новата Клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации животът на същата ще бъде поне 20 години.