Съветниците приеха предложението за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на кмета Бръчков

На редовна общинска сесия съветниците от Петрич приеха правилник за организацията и дейността на Покрит земеделски пазар в града. Те приеха и предложението на кмета Димитър Бръчков за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Промените засягаха текста за пазара на плодове и зеленчуци в с. Кърналово. Така цената на едно работно място от 4 кв. м, включващо маса и стока се променя от 3 на 4 лв. с ДДС, а за месец наемателите ще плащат по 60 лв. с ДДС.  По отношение на покритият пазар минималната цена, заложена в промените на наредбата е 18,75 ст., като за 8 кв. м площ общата цена е 150 лв. Председателят на ОбС Георги Тренчев обаче подчерта, че има решение помещенията да се отдават на търг.

Покритият земеделски пазар-гр.Петрич  включва  11 бр. затворени помещения с общо предназначение и 106 бр. маси за сергийна търговия, които са номерирани. За  всяка маса за сергийна търговия се определя работно място в размер на 4 кв.м., включващо търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката. Това налага и изменение в текст в Приложение № 2 „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, както и приемане на ново Приложение № 8 „Цени за извършване на търговска дейност  в  Покрит земеделски пазар-гр.Петрич, се казва в Наредбата.

По общинския пазар текат довършителни работи

ОбС даде съгласие за кандидатстване на община Петрич за финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД чрез сключване на договор за кредит, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проекти за подобряване енергийната ефективност на сградата на общинска администрация, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ от 2 април 2018 г.; както и за подобряване на енергийната ефективност на сградата на РПУ – и в двата случая като част от процедура по „Изпълнение на интегрирани планове на градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Съветниците дадоха съгласие за съфинансиране от общинския бъджет на част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки за цялостна реализация на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай – етап I, за който е осигурено финансиране по ПУДООС за част „Водоснабдяване“. Дадено бе и разрешение за монтиране на 4 бр. камери за видеонаблюдение в имоти общинска собственост в някои от селата в общината. Прието бе и предложението на кмета на общината за определяне на приоритетни обекти за кандидатстване на община Петрич по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Става въпрос за реконструкция на улици и тротоари в селата Първомай, Кърналово и Коларово, спортна инфраструктура в училище „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Първомай и др., като изискването е ВиК системата в реконструираните участъци да не бъде пипана 7 години.