Ръководството на ЮЗДП ще проведе на 31 май т.г. – петък, от 10,00 часа, в заседателната зала в гр. Благоевград поредна работна среща с дърводобивни фирми, извършващи дейност на територията на предприятието. Срещата е във връзка с промяна на действащата нормативна уредба, която регламентира условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Поканени за участие са всички дърводобивни фирми, които проявяват интерес към срещата.