ОбС-Благоевград прие годишния отчет за изпълнение бюджета за 2016 г. и одобри предприемането на спешни действия за изпълнение задълженията на „ВиК” ЕООД

Залите в парк “Македония” да бъдат отдавани под наем за провеждане на културни, музикални или събития от личен характер, реши Общински съвет – Благоевград.

 

Основната точка, залегнала в дневния ред на днешната редовна сесия на ОбС-Благоевград, бе Годишният отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2016 г. След проведеното на 17 август обществено обсъждане и състоялото се на 21 август общо заседание на постоянните комисии към Общинския съвет, на които бяха изнесени подробни доклади относно приходната и разходна част на бюджета и инвестиционната програма на общината за изминалата година, съветниците подкрепиха цялостния отчет на бюджета.

Общинските съветници приеха предложението на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов залите в благоевградския парк „Македония” да бъдат отдавани под наем за провеждане на културни, музикални или събития от личен характер, спортни мероприятие и др. Определени са и съответни суми за наемане на залите според нуждите на наемателите. Училища, културни и социални институции, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Благоевград, членуващи в спортни федерации и участващи в държавни първенства, ще ползват общинския имот безвъзмездно.  На днешната сесия беше разгледано предложение относно изпълнение на мерките, заложени в Програмата за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на община Благоевград. В тази връзка редица общински съветници отправиха питания за мерките, които се предприемат към предприятието „Био ТЕЦ Рубин“, използващо слънчогледови люспи за производство на електроенергия. Даниела Стефанова -главен експерт-еколог към общината, поясни, че предприятието е санкционирано от РИОСВ, в чиято компетенция е. Освен това със заповед на кмета е назначена общинска комисия, която следващата седмица ще направи проверка дали са изпълнени предписанията за монтиране на по-мощни пречиствателни съоръжения, отговарящи на производствената мощност.

Дебати предизвика и предложението относно предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Общинските съветници приеха направеното от тяхната колежка Гергана Янчева предложение да бъде включено в текста на заседанието предприемането на спешни действия относно изпълнение на задълженията на ВиК оператора – „ВиК” ЕООД Благоевград да експлоатира и поддържа предадената му по силата на сключения договор с ВиК асоциацията ВиК мрежа. Конкретният повод е тежкото положение с водоснабдяването на територията на селата Логодаж, Дренково и Клисура поради недобра експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа от страна на „ВиК” ЕООД.

Местните парламентаристи гласуваха против всичките  предложения, касаещи одобряване на доклад за експертна оценка, определяне на начална тръжна цена и обявяване на публичен търг с тайно наддаване за седем общински имота на територията на град Благоевград.

С пълно мнозинство съветниците одобриха създаването на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Благоевград, която ще разгледа подадените документи и ще проведе интервюта с кандидатите преди влизането им за разглеждане на сесия. За председател на комисията бе избрана Цвета Рангелова, а за членове – Гергана Янчева, Кирил Илиев, Кирил Ваклинов и Васил Димитров.