Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за обучение по магистърски програми за учебната 2017/2018 година. Срокът за подаване на документи е от 01.09.2017 г. до 29.09.2017 г. Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети. Условията за кандидатстване са кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен в акредитирани висши училища и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър. Също така завършилите образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 6 от ЗВО) Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език, са – „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“ и „Английски език и антропология на Югоизточна Европа“ – само кандидатстващите от специалност „Българска филология“. За участие в класирането кандидатите следва да са положили изпита с успех не по-нисък от „много добър“ 4.50. Необходими документи са – заявление по образец (закупува се от книжарницата), ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование (титул и приложение). След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка, в която са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума часове по отделните дисциплини, кредитите и успехът от държавните изпити; такса за административно обслужване – 20.00 лв.; такса за конкурсен изпит – 25 лв. (за програмите „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение и „Английски език и антропология на Югоизточна Европа“); удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление. Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.