Мариана Солунска

105 984 лв. Обединено училище „Неофит Рилски” ще се модернизира с енергоспестяващи мерки. Това ще стане след като на редовното си  заседание в четвъртък съветниците в ОбС-Самоков , ще гласуват докладна записка от кмета Владимир Георгиев  относно необходимите средства под формата на безлихвен заем за внедряване на енергоспестяващи мерки за ОУ“Неофит Рилски“. Постоянната комисия по Бюджет и финанси в състав Йордан Стоянов, Венета Галева, Борислав Филчев и Ангел Немов са  предложили следното решение:

„Общински съвет – Самоков  отпуска временен безлихвен заем на Обединено училище „Неофит Рилски” в размер до 105 984 лв. за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

За осигуряване на средствата увеличава плана по „Временни безлихвини заеми м/у бюджети” в размер на 105 984 лв. намалява плана по „Временни безлихвини заеми м/у бюджет и СЕС” Определя срок за пълно погасяване на заема -24 месеца от датата на усвояване на заема. Заемът да се погасява на равни месечни вноски. Задължава кмета на Община Самоков да осигури средства от временно свободни бюджетни средства през 2018 г. и да сключи договор за безлихвен заем с Мариана Солунска – директор на ОУ „Неофит Рилски”.

Марияна Вучова