• С отпадъци са замърсени 79 758 кв.м терени, районът ще бъде превърнат в гора

 

Община Дупница стартира процедурата по избор на изпълнител за рекултивацията на закритото сметище над жк „Бистрица“. Обявена е вече пазарната консултация, което означава, че фирми могат да подават индикативни оферти за финансовата стойност, след което на база на тях се определя и прогнозната стойност.

На 25 септември експертен екип одобри границите на рекултивацията, като в междуведомствената комисия участваха представители на община Дупница, РДНСК-Кюстендил, РИОСВ-Перник, ОДЗ-Кюстендил, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”.

Сметонасипването е започнало преди 60 години и е изградено върху терен с денивелация около 75 метра в границите му, а откосите са много стръмни с височина, достигаща 60 метра. С отпадъци са замърсени 79 758 кв.м терени, а приблизителният отпадък е внушителните 465 000 куб.м. След всички дейности районът ще бъде затревен и засаден със 17 322 дървесно-храстови растения и превърнат в гора.

Единственият начин за спиране на самозапалванията на старото сметище и обгазяването на града и близките села е именно рекултивацията. Крайният срок за извършване на същинските дейности по рекултивация на закритото депо в местността Злево е 2020 година.