За 0,15 лв. на кв. м съветниците в Самоков дават под наем земята под незаконните къщи в ромската махала на с. Поповяне, инж. П. Георгиев: Узаконяване на нещо незаконно

Със 17 гласа „за” и 10 въздържали се Георгиев беше упълномощен да сключи договори за отдаване под наем на части от общинските поземлени имоти, съответстващи на застроените площи от сгради.

С договорите за наем ромите ще могат да се закачат към мрежата на ЧЕЗ, задължават ги да си плащат сметките и да не разширяват построените сгради

 

Община Самоков дава под наем за три години земята под незаконните къщи на жителите от ромската махала в село Поповяне на цена от 15 ст. за квадратен метър. Това ще позволи на ромите да се присъединят към ЧЕЗ.

Предложението общината да се превърне в наемодател на жителите на махалата на селото идва от кметицата Елена Михайлова. Тя е внесла в Общинския съвет докладна записка, в която е уведомила администрацията, че има 14 молби от жители на ромската махала в селото с искане за отдаване под наем на парцелите, върху които се намират къщите им.

„Това е узаконяване на нещо незаконно. В други точки се постъпва по друг начин. Ние тук срещу 0.15 лв. за кв.м узаконяваме незаконно построени сгради, къщи. Не разбирам какво се случва. Нека да има по-ясни правила от страна на общината“, възрази инж. Петър Георгиев.

Директор ХДЕТТОС Бранимира Бодурова поясни, че това са жилищни сгради, които са изградени извън регулационния план на селото непосредствено до регулацията. „Може би наистина са незаконни, но там вече е извършено електрозахранване от ЧЕЗ. В момента се изготвя и кадастрална карта, те ще бъдат и предмет на кадастралната карта – така наречената Ромска махала”, поясни Бодурова.

Със 17 гласа „за” и 10 въздържали се Владимир Георгиев беше упълномощен да сключи договори за отдаване под наем на части от общинските поземлени имоти, съответстващи на застроените площи от сгради. Наемателите се задължават да заплащат месечна наемна цена в размер на 0,15 лв. за кв.м застроена площ, което ще им позволи да включат договор с „ЧЕЗ-Електроразпределение” АД за присъединяване към електроразпределителната мрежа. По силата на договорите те ще трябва да заплащат текущите разходи за изразходвана ел. енергия, вода и др. консумативи в имота по собствени партиди, разкрити към съответните ведомства. Ще трябва да ползват постройките само за жилищни нужди и нямат право да разширяват площта, която е вписана в договора. Хората се задължават да полагат грижа за наетия имот, както и за района около него, забранява им се да извършват реконструкции и преустройства в имота, без предварителното писмено съгласие на наемодателя. Договорите за наем са за три години.