Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Съюзът на учените в България – клон Благоевград обявяват конкурс за млади учени, за най-добра публикация за 2019 година (в периода 1 ноември 2018 г. – 1 ноември 2019 г.). Участниците ще бъдат разделени в три групи:

  • млади учени (до 30 години);
  • редовни докторанти;
  • студенти.

НАГРАДИ:

ПЪРВА НАГРАДА – 150 лв. + едногодишен абонамент на списание „Наука“

ВТОРА НАГРАДА – 100 лв. + едногодишен абонамент на списание „Наука“

ТРЕТА НАГРАДА – 80 лв. + едногодишен абонамент на списание „Наука“

Всеки кандидат е необходимо да представи в стая 421 (Първи учебен корпус) само по една публикация, съпроводена с кратка творческа биография.

Крайният срок за приемане на публикациите е 30.11.2019 г.

Комплексната оценка на публикациите отчита:

  • авторитет на списанието, в което е публикувана статията (чуждестранно или българско – реферирано, с импакт фактор);
  • престижност на научния форум (международен форум в чужбина или в България, с международно участие или национален);
  • актуалност, теоретична и практико-приложна значимост.

За допълнителна информация и въпроси: usb.blagoevgrad@gmail.com