Съветниците в Струмяни одобриха вдигане на общинския овърдрафт на около 200 000 лв., кметът Емил Илиев увери: Покриваме сметките, имаме приходи от дървесина и от местни данъци и такси

Овърдрафтът, който община Струмяни изтегли миналата година бе увеличен на малко над 200 000 лева по предложение на кмета Емил Илиев. Това стана по време на ОбС сесията, на която се прие годишния отчет за състоянието на  общинския дълг

„Това не е проблем, тъй като в бюджета на администрацията постъпват достатъчно средства от местни данъци и такси, както и от продажба на дървесина“, коментира шефът на ОбС инж. Златка Яневска.

„Приехме актуализация на средищните училища. Такова имаме само едно на територията на община Струмяни, в Микрево. Кметът със своя заповед определя училището като средищно, след това ние го утвърждаваме на сесия, и решението се изпраща на Министерски съвет. На учениците, които пътуват се осигурява безплатен транспорт“, обясни още Яневска.

Със свое решение минипарламентът  актуализира и  Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2017 година. „ Причината бе, че имаше интерес от граждани  към два общински имота, които не бяха включени в Програмата. Става въпрос за терени в селата Горна Крушица с площ от 393 кв.м, както и в село Микрево с площ от 703 кв. м.

Съветниците допълниха свое решение от предходната сесия, касаещо промяна на ПУП заради изграждане на паркинг в близост до изкуственото игрище. „Такъв е изключително необходим, тъй като до това модерно съоръжение води единствен път. Провеждат се спортни мероприятия и ние като община трябва да създадем условия за паркиране“, коментира Златка Яневска